Wiadomości ogólne

Utrzymanie dobrego stanu zdrowia - opisujemy metody terapeuty­czne służące realizacji najważniejszego przesłania medycyny natural­nej – profilaktyce. Oprócz wyjaśnień na temat samodzielnego korygowa­nia stanów nierównowagi znajdują się tu propozycje dotyczące wprowa­dzania codziennego i tygodniowego programu zapobiegania ich powsta­waniu.

Dolegliwości menstruacyjne -  zaprezentowano przegląd naturalnych terapii pomocnych w leczeniu jednej z najczęst­szych i najbardziej dokuczliwych dolegliwości kobiecych. Odwołując się do jej psychologicznych, żywieniowych i metabolicznych aspektów, przedstawiono przyczyny schorzenia i zaproponowano wiele sposobów radzenia sobie z nim.

Infekcje i łagodne schorzenia narządów rodnych - opisujemy przyczyny powstawania i metody leczenia zapalenia pęcherza i pochwy, endometriozy, guzów piersi i macicy. Oprócz omówienia ży­wieniowych i psychologicznych aspektów tych schorzeń, przeprowa­dzono analizę nie mniej ważnych – emocjonalnych źródeł owych dolegli­wości.

Ciąża - jest próbą oceny wpływu, jaki ten wieloaspektowy, naturalny proces biologiczny wywiera na wszelkie sfery życia kobiety. Zaprezentowano również kuracje, które mogą stanowić uzupełnienie konwencjonalnej opieki medycznej nad ciężarną. Oprócz żywieniowych i psychologicznych aspektów ciąży – przedstawiono metody zapobiega­nia fizycznym i emocjonalnym napięciom towarzyszącym temu stanowi, jak również metody ułatwiające poród.

Menopauza - w omówieniu tak ważnego dla kobiety okresu przej­ściowego szczególny nacisk położono na holistyczne ujęcie problemu. Znajdziemy tu informacje na temat metod terapeutycznych, mających na celu zapobieganie i usuwanie towarzyszących menopauzie dolegliwo­ści, ale też na temat schorzeń, które mogą rozwinąć się w późniejszych latach, i sposobów zapobiegania im.

Nowotwory piersi i narządów rodnych - omawiamy wie­le form terapii naturalnych, z których mogą skorzystać pacjenci cierpią­cy na chorobę nowotworową i które stanowią uzupełnienie konwencjo­nalnych metod leczenia. Oprócz prezentacji sposobów łagodzenia obja­wów oraz ubocznych skutków tradycyjnych kuracji, przedstawiono sku­teczne strategie profilaktyczne.

Zdrowe kości - znalazło się tu omówienie najczęściej występują­cych chorób kobiecych – osteoporoz, zapalenia kości i stawów – i za­prezentowano także różnorodne metody leczenia. Zwrócono uwagę na metaboliczne aspekty zapobiegania schorzeniom i spowalniania ich rozwoju.

Z wymienionych kategorii dowiesz się, że jednym z najważniejszych założeń medycyny naturalnej jest przekonanie, że nie tylko ciało, ale również umysł posiada moc uzdrawiania. Medytacja i joga, biologiczne sprzężenie zwrotne i wizualizacja, hipnoza i psychoterapia – we wszyst­kich tych terapiach wykorzystuje się nadzwyczajne zdolności umysłu, służące poprawianiu stanu zdrowia całego organizmu. Zdolność ta, stanowiąca od wieków nieodłączny element medycyny naturalnej, zaczy­na być doceniana przez lekarzy Zachodu.

Definicja „umysłu” uległa pewnym istotnym modyfikacjom. Kiedyś umysł utożsamiany był wyłącznie z mózgiem. Obecnie dominuje pogląd, że jest on rozproszony, ponieważ komórki przenoszące emocje rozsiane są po całym organizmie, również w układzie immunologicznym, co dowo­dzi, że nasze emocje są z nim silnie związane. Niektórzy badacze przy­puszczają, że znajdujące się tam receptory komórek przenoszących emocje współzawodniczą z receptorami wirusowymi, starając się uzy­skać nad nimi przewagę. Można więc sądzić, że pewne emocje wykazują bezpośredni wpływ na zapobieganie niektórym chorobom. Inne badania wydają się potwierdzać związek ciała i umysłu. Wynika z nich na przy­kład, że uczestniczące w terapii grupowej kobiety chore na raka piersi z przerzutami żyją dwa razy dłużej (licząc od momentu zdiagnozowania choroby) niż kobiety nie poddające się takiej terapii. Wszystko więc wskazuje na to, że terapia grupowa dostarcza pozytywnych bodźców emocjonalnych na tyle silnych, by organizm mógł skuteczniej walczyć z nowotworem.

Nic więc dziwnego, że terapeuci medycyny naturalnej, przekonani o niezwykle silnym wpływie umysłu na stan zdrowia człowieka i uwzględniający emocjonalne potrzeby pacjentów, osiągają tak imponu­jące wyniki. Nie tylko są w stanie wzmocnić ducha pacjenta, ale też zwielokrotnić jego zdolność do samoleczenia!

Mimo różnic pomiędzy medycyną konwencjonalną i naturalną, a mo­że właśnie dzięki nim, najlepszym podejściem wydaje się połączenie tych dwóch szkół myślenia. Z punktu widzenia medycyny naturalnej choroba sygnalizuje wystąpienie w organizmie silnej niestabilności i naruszenie równowagi, a zatem należy co prędzej odtworzyć fizyczną i duchową harmonię. Natomiast medycyna konwencjonalna (zwana też medycyną alopatyczną) zajmuje się głównie objawami choroby i ich zwalczaniem. Połączenie tych dwóch typów terapii ma służyć powstaniu mniej inwazyj­nej i bezpieczniejszej metody leczniczej, opartej na wiedzy nie tylko o samej chorobie, ale i o pacjencie, postrzeganym jako niepowtarzalna, jedyna w swoim rodzaju istota duchowa i cielesna. W medycynie natu­ralnej stosuje się łagodne metody długotrwałego utrzymania dobrego stanu zdrowia, podczas gdy medycyna alopatyczna jest bardzo pomocna w leczeniu poważnych, zagrażających życiu schorzeń oraz niektórych chorób o ostrym przebiegu. Połączenie możliwości medycyny naturalnej z alopatyczną prawdopodobnie przyczyni się do stworzenia w przyszłości terapii dającej ogromne możliwości.

Przykładem może być przypadek dziewczynki chorej na toczeń rumie­niowaty - lupus erythromatosus (jest to niebezpieczna choroba przewlek­ła, atakująca wiele organów, w tym nerki). Aby zahamować rozwój cho­roby, zespół ekspertów z Case Western Reserve University pod kierow­nictwem pediatry Karen Olness musiał aplikować chorej duże dawki silnych leków. Ponieważ tego rodzaju lekarstwa osłabiają system immu­nologiczny i długotrwałe ich podawanie w dużych ilościach mogłoby na­razić dziewczynkę na niebezpieczeństwo rozwoju innych chorób, lekarze postanowili przerwać kurację. Stopniowo odstawiano farmaceutyki, po­dając je początkowo zmieszane z tranem i różanym olejkiem aromatycz­nym, po czym stopniowo zmniejszano ilość czynnego środka, podając na końcu sam tran z olejkiem. Silny zmysł powonienia i smaku skutecznie przekonał umysł i ciało, że organizm wciąż otrzymuje taką samą dawkę leku. Co ciekawe, objawy tocznia więcej się nie pojawiły.

Lektura tego serwisu przyczyni się zapewne do rozszerzenia twojej wie­dzy na temat możliwości medycyny naturalnej. Zachęci być może do prze­jęcia kontroli nad własnym zdrowiem oraz do przywrócenia równowagi organizmowi, a także utrzymania dobrej kondycji bez konieczności sto­sowania leków i zabiegów chirurgicznych. Różne terapie mogą mieć rozmaite działania lecznicze, dlatego najlepiej wykonać szereg prób, aby uzupełnić w ten sposób przyswojoną wiedzę ogólną. Akupunktura czy chiropraktyka wymagają pomocy kwalifikowanego fachowca, podczas gdy masaż z powodzeniem może wykonywać po prostu ktoś z najbliższe­go otoczenia pacjenta. Ziołolecznictwo, akupresura, medytacja czy joga mogą być stosowane samodzielnie, we własnym domu. Jeśli zechcecie uzupełnić wiedzę na temat jakiejś metody leczenia – wówczas dobrze jest skorzystać z porady specjalisty, ewentualnie zapisać się na specjalny kurs.

Należy jednak pamiętać, że przedstawione w tym serwisie alternatywne metody leczenia nie powinny zastąpić tradycyjnych; należy je stosować wyłącznie po zasięgnięciu opinii specjalisty. Przed podjęciem jakiejkol­wiek metody leczenia trzeba zawsze skonsultować się z lekarzem prowa­dzącym.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.