Rodzaje terapii

  • Terapia gestalt

Ta „humanistyczna” terapia, wprowadzona w Stanach Zjednoczo­nych przez Fritza Perlsa w latach pięćdziesiątych, opiera się na zasadzie, że najważniejsza jest obecna chwila, a nie przeszłość, i że każdy człowiek jest odpowiedzialny za swoje postępowanie, oraz jest panem swojego losu. Jeżeli podczas sesji okaże się, że pacjenta niepokoi jakaś sprawa z przeszłości, terapeuta pomoże przenieść ten problem do teraźniej­szości. Aby zwiększyć samoświadomość pacjenta w obecnej chwili, tera­peuci wprowadzają różnorodne metody. Na przykład, jeżeli pacjent pła­cze w czasie sesji, terapeuta może poprosić go, by zaczął przemawiać do swoich łez. W ten sposób zwiększa się dystans pomiędzy osobą i jej emocjami. W innej technice gestalt zachęca się pacjenta, by zachowywał się nieadekwatnie do swojego stanu uczuciowego. Na przykład, jeżeli pacjent jest bardzo nieśmiały, terapeuta może poprosić go, aby zachowy­wał się jak osoba bardzo pewna siebie. Dzięki temu zostają uświadomio­ne te aspekty osobowości, które istnieją w nas, ale zostały stłumione lub niedostatecznie rozwinięte.

  • Terapia behawioralna

Terapeuci stosujący tę metodę twierdzą, że zachowanie człowieka jest cechą nabytą i stanowi wynik pewnych uwarunkowań lub wymuszeń określonych zachowań. Jeżeli matka stale przekonuje dziecko, że wszystkie zwierzęta są brudne, może to spowodować wytworzenie się w nim lęku przed zwierzętami, na przykład psami. Jeśli nabyte zachowanie ma charakter zachowania negatywnego, może być przyczyną niekorzystnych objawów psychicznych (w przytoczonym przypadku – fo­bii). Terapia behawioralna może nauczyć nowych wzorców zachowań, sprawiając, że nasze życie staje się pomyślniejsze, szczęśliwsze i wy­dajniejsze.

Terapia behawioralna pomaga rozwikłać problemy związane z fobia­mi, zaburzeniami seksualnymi, zahamowaniami oraz wzmacnia poczu­cie pewności siebie. Terapeuta może pomóc w nauczeniu się nowych zachowań i zastąpieniu nimi zachowań nieodpowiednich. Jedna z me­tod, zwana wytwarzaniem odruchu warunkowego, polega na tym, że nowe zachowania są nagradzane, a niepożądane ignorowane. W innej technice, zwanej modelowaniem, terapeuta „modeluje” nowe wzorce – zaleca stałe powielanie nowych zachowań. Inna jeszcze metoda – odczu­lania układowego – jest procesem stopniowego pozbywania się zakorze­nionych lęków lub zahamowań.

  • Terapia poznawcza

Terapię tę zapoczątkował amerykański psycholog Aaron Beck w la­tach sześćdziesiątych. Termin poznawcza odwołuje się do myślenia, percepcji i pamięci człowieka. Jeżeli terapeuta uważa, że przyczyną pro­blemów emocjonalnych jest takie, a nie inne postrzeganie, terapia będzie ukierunkowana na zmianę percepcji i wyobrażeń o sobie, co spowoduje usunięcie konkretnych objawów lub problemów. Na przykład, jeżeli w dzieciństwie i w okresie dorastania byłaś stale ganiona przez ojca, istnieje duże prawdopodobieństwo, że masz niską samoocenę i zazwy­czaj czujesz się gorsza od innych. Terapeuta potrafi dowieść, że jest inaczej, uwydatniając osiągnięcia potwierdzające twoją wartość.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.