Różnice pomiędzy medycyną konwencjonalną i alternatywną

Medycyna standardowa, konwencjonalna, ortodoksyjna, czasem zwa­na też medycyną alopatyczną, definiuje zdrowie jako brak choroby. Natomiast wedle medycyny holistycznej to stan dobrego samopoczucia w sensie fizycznym, psychicznym oraz społecznym.

Definicje zdrowia alopatyczna i holistyczna różnią się zarówno sposo­bem diagnozowania, jak i leczenia. Leczący się w sposób konwencjonal­ny zwykle nie szukają porady lekarza, dopóki nie zachorują; niewiele robią w celu zapobiegania chorobom. Medycyna holistyczna, dla odmia­ny, skupia się na profilaktyce i utrzymaniu dobrego stanu zdrowia. Najlepszym przykładem takiego podejścia jest fakt, że starożytni Chiń­czycy płacili lekarzom wyłącznie wtedy, gdy pacjenci byli zdrowi, a prze­stawali, gdy zaczynali chorować.

Naturalna medycyna postrzega chorobę jako zachwianie równowagi umysłu i ciała, wyrażone na poziomie fizycznym, emocjonalnym i mental­nym. Chociaż medycyna konwencjonalna przyznaje, że wiele fizycznych objawów ma podłoże mentalne (na przykład stres emocjonalny może być przyczyną choroby wrzodowej lub chronicznego bólu głowy), jej metody leczenia zmierzają głównie do usunięcia objawów zarówno fizycznych, jak i psychicznych. Natomiast dla medycyny naturalnej objawy choroby są oznaką poważnego zachwiania równowagi w organizmie człowieka – dlatego też praktykujący ją specjaliści starają się przede wszystkim odtworzyć fizyczną i mentalną harmonię, co w konsekwencji ma spowo­dować usunięcie objawów.

Z wyjątkiem przypadków poważnych urazów fizycznych, występowa­nie chorób jest ściśle związane z podatnością na nie: różną u różnych osób. Są osoby, które nieustannie „łapią” każdą infekcję, podczas gdy innych choroby się nie imają. Stopień podatności na choroby najpełniej obrazuje stan zdrowia danej osoby. Bakterie i zarazki, czynniki rako­twórcze, alergeny oraz toksyny są bodźcami chorobotwórczymi, które tylko czekają na pojawienie się sprzyjającego żywiciela. Same nie wywo­łują choroby, lecz tylko charakterystyczne objawy u podatnych osób. Niektóre bakterie określamy jako chorobotwórcze, istnieją też takie, które stale żyją w naszych organizmach. Gdyby więc bakterie w ogólno­ści wywoływały choroby, prawdopodobnie bylibyśmy chorzy cały czas. Tak jednak nie jest; choroba powstaje wówczas, gdy zachwianie równo­wagi w organizmie pozwala na niekontrolowane rozmnażanie się bakte­rii. Medycyna naturalna zwykle uznaje ten niekontrolowany wzrost za objaw choroby, a nie jej przyczynę. Terapeuci medycyny naturalnej uważają, że profilaktyka oraz terapie sprzyjające zachowaniu i polepsze­niu stanu zdrowia mogą obniżyć podatność ludzi na choroby, zmniejsza­jąc w ten sposób częstotliwość zachorowań.

Różnice w podejściu lekarzy medycyny alopatycznej i alterna­tywnej do pojęcia zdrowia i choroby znajdują odbicie w diagnozowaniu i sposobie leczenia. Terapeuci medycyny alternatywnej twierdzą, że człowiek może wykorzystywać możliwości i energię pozytywnego my­ślenia do samodzielnej walki z chorobą. A więc, według nich, objawy nie są wynikiem schorzenia, ale oznaczają, że organizm podjął próbę autoterapii. Natomiast lekarze alopatyczni sądzą, że objawy są skutkiem choroby, zatem ich usunięcie będzie sprzyjać wyzdrowieniu. Terapeuci medycyny naturalnej twierdzą coś wręcz przeciwnego, a mianowicie, że błędem jest usuwanie symptomów, zmierzające rzekomo do usunięcia leżącego u ich podłoża schorzenia, i że takie postępowanie powoduje tylko głębsze „wtłoczenie” choroby do organizmu i rozwój kolejnych objawów.

Jeżeli dziecko ma gorączkę, lekarz pediatra prawdopodobnie zaleci paracetamol. Mimo że lek może spowodować obniżenie temperatury ciała dziecka, nie wyleczy choroby, która dalej trwa. Terapeuta alternatywny natomiast będzie uważał gorączkę za sygnał, że ciało walczy z chorobą. Wysoka temperatura powoduje, że organizm jest mniej podatny na nie kontrolowany wzrost bakterii, a więc broni się w naturalny sposób przed infekcją. Oczywiście wysoka gorączka bywa niebezpieczna i powinno się ją obniżyć.

Różnicę pomiędzy tradycyjnym i naturalnym sposobem leczenia mo­żemy wyjaśnić na przykładzie zwykłego przeziębienia. Lekarz alopata zaleci w takim przypadku podawanie anty histaminy, aby osuszyć zaka­tarzony nos. Natomiast terapeuta alternatywny uzna, że wyciek śluzu, podobnie jak innych wydzielin w przebiegu różnych chorób, jest oznaką zdrowienia, ponieważ powoduje usunięcie z organizmu substancji toksy­cznych. Jeśli lubisz środki szybko działające – jakiś „cudowny” syrop albo pigułkę – i nie masz ochoty na niezgodne związaną z procesem stopniowego zdrowienia, prawdopodobnie będziesz musiała sama rozwa­żyć, czy terapie medycyny naturalnej są dla ciebie rzeczywiście odpo­wiednim sposobem leczenia. Wszystkie metody alternatywne omówione w tym serwisie wymagają aktywnego uczestnictwa w procesie odzyskiwa­nia i poprawiania własnego stanu zdrowia.

W alopatii badania diagnostyczne mają ogromne znaczenie, na ich podstawie lekarz może nazwać i zakwalifikować chorobę, a także zapro­ponować sposób leczenia. Często takie testy przeprowadza się rutyno­wo; są wygodne dla lekarza, ale nie zawsze potrzebne pacjentowi. Niektóre badania diagnostyczne, takie jak zbyt często wykonywane prześwietlenie rentgenowskie czy stosowanie silnych leków, mogą być nawet przyczyną chorób jatrogennych (ich źródłem są negatywne skutki uboczne terapii).

Chociaż lekarze holistyczni zalecają czasem wykonanie pewnych standardowych testów diagnostycznych, jednak zwracają szczególną uwagę na warunki życia pacjenta. Już podczas pierwszej wizyty u tera­peuty alternatywnego zauważysz, że będzie on bardzo szczegółowo prze­prowadzał wywiad. W czasie pierwszej wizyty, która może trwać ponad godzinę, lekarz zbiera dane i zapisuje swoje spostrzeżenia na podstawie werbalnych i niewerbalnych komunikatów. Terapeuta nie będzie zesta­wiał twojego przypadku z innymi, bo dla niego każdy człowiek jest niepowtarzalny. Zanotuje swoje obserwacje, twoje uwagi na temat dole­gliwości i prawdopodobnie zada kilka pytań, by lepiej sprecyzować twój konkretny przypadek chorobowy. Jeżeli cierpisz z powodu ostrego bólu, prawdopodobnie skupi się na objawach oraz odczuciach, które uległy zmianie od momentu wystąpienia choroby. Jeżeli uskarżasz się na chroniczną dolegliwość, będzie chciał wiedzieć jak najwięcej o twoim życiu i przeszłości. Konwencjonalne testy diagnostyczne mogą być w pewnych przypadkach użyteczne, ale – aby dotrzeć do głębszych źródeł problemu – terapeuta alternatywny przede wszystkim wykorzysta informacje zebrane w czasie rozmowy.

Medycyna naturalna jest wierna zasadzie Hipokratesa: primum non nocere – przede wszystkim nie szkodzić. Celem takiego podejścia jest leczenie choroby, głównie za pomocą nieinwazyjnych, nieszkodli­wych środków oraz wykorzystania zdolności organizmu do samoleczenia.

Niekiedy stosowanie metod naturalnych wystarcza, by wyleczyć cho­robę, czasem konieczne jest również leczenie alopatyczne. Jeżeli mamy do czynienia z takim przypadkiem, leczenie alternatywne może być sto­sowane jako wspomagające uzupełnienie kuracji alopatycznej. Po odzy­skaniu zdrowia pacjent może nadal kontynuować leczenie naturalne, aby utrzymać i poprawić dobre samopoczucie – emocjonalne, fizyczne i mentalne.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.